Preloader image

Ogłoszenie OG-2463973
Postępowanie o udzielenie Zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego niepodlegającego ustawie Prawo zamówień publicznych na Zaprojektowanie i wykonanie układu zasilania części technologicznej Stacji Prób Pomp Grupy Powen-Wafapomp SA w Zabrzu - Przetarg 2

Dane ogłoszenia
Tytuł Postępowanie o udzielenie Zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego niepodlegającego ustawie Prawo zamówień publicznych na Zaprojektowanie i wykonanie układu zasilania części technologicznej Stacji Prób Pomp Grupy Powen-Wafapomp SA w Zabrzu - Przetarg 2
Organizator GRUPA POWEN WAFAPOMP S.A.
Poland
Publikacja 2019.02.20 00:00
Termin składania 2019.03.22 00:00
Rodzaj źródła BIP
Forma Przetarg
Rodzaj Robota budowlana
Kategorie Roboty budowlane
Roboty instalacyjne elektryczne
Sprzęt gaśniczy, ratowniczy i bezpieczeństwa
Elektryczne silniki, generatory i transformatory
Aparatura do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej
Drut i kabel izolowany
Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne
Sprzęt i aparatura elektryczna
Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne
Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
Przyrządy pomiarowe
Identyfikator -
Opis Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu w: Grupa Powen-Wafapomp SA Oddział w Zabrzu 41-800 Zabrze ul. Wolności 318 Budynek Księgowości Biuro Organizacyjno – Prawne, pokój 206 w godzinach urzędowania tj. od poniedziałku do piątku godz. 8:00 do 15:00 terminie do dnia 22 marca 2019r. do godz.10:00. Przedmiotem niniejszego postępowania jest wyłonienie Wykonawcy Zamówienia pn. „Zaprojektowanie i wykonanie układu zasilania części technologicznej Stacji Prób Pomp Grupy Powen-Wafapomp SA w Zabrzu”, znak sprawy: POIR.02.01.00-00-0003/15-00. Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia znajduje się w PFU - Załączniku nr 1 do SIWZ. Przed upływem terminu składania ofert na wniosek Wykonawcy Zamawiający umożliwi przeprowadzenie oględzin miejsca realizacji prac. Oferta składana przez Wykonawcę winna zawierać oświadczenie o odbyciu wizji lokalnej zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ. Nazwy i kody dotyczące Przedmiotu Zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych (CPV): a. 45000000-7 - Roboty budowlane b. 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne c. 35110000-8 - Sprzęt gaśniczy, ratowniczy i bezpieczeństwa d. 31100000-7 - Elektryczne silniki, generatory i transformatory e. 31200000-8 - Aparatura do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej f. 31300000-9 - Drut i kabel izolowany g. 31500000-1 - Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne h. 31600000-2 - Sprzęt i aparatura elektryczna i. 31700000-3 - Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne j. 72000000-5 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia k. 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania l. 38410000-2 - Przyrządy pomiarowe m. 42120000-0 - Pompy Celem niniejszego postępowania jest wyłonienie Wykonawcy Zamówienia "Postępowanie o udzielenie Zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego niepodlegającego ustawie Prawo zamówień publicznych na Zaprojektowanie i wykonanie układu zasilania części technologicznej Stacji Prób Pomp Grupy Powen-Wafapomp SA w Zabrzu"
Oryginalne ogłoszenie Link zewnętrzny
Wadium 100000.00
Załączniki
1. Załącznik nr 10 SIWZ Oświadczenie o Braku Powiązań
2. Załącznik nr 9 Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do Umowy
3. Załącznik nr 8 SIWZ Oświadczenie o odbyciu wizji lokalnej
4. Załącznik nr 7 SIWZ Wykaz Podwykonawców
5. Załącznik nr 6 SIWZ Zobowiązanie do Udostępnienia Potencjału
6. Załącznik nr 5 SIWZ Oświadczenie o Spełnianiu Warunków Udziału w Postępowaniu
7. Załącznik nr 5 a SIWZ oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
8. Załącznik nr 4 SIWZ Wykaz Osób z Kwalifikacjami/Uprawnieniami Wymaganymi do Realizacji
9. Załącznik nr 3 SIWZ Wykaz Wykonanych Robót
10. Załącznik nr 2 SIWZ Wzór Formularza Ofertowego
11. Załącznik nr 1 Program Funkcjonalno-Użytkowy
12. SIWZ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Czy chciałbyś mieć dostęp do naszej bazy przetargów i zamówień na platformie Przetarg-Polska.pl? - stwórz darmowe konto testowe


Darmowe konto przez 30 dni!