Preloader image

Ogłoszenie OG-2469152
Zapytanie ofertowe Nr 15/WCH/POIR/1.1.1/2019 z dnia 26.02.2019r. na dostawę stojaków kobyłek

Dane ogłoszenia
Tytuł Zapytanie ofertowe Nr 15/WCH/POIR/1.1.1/2019 z dnia 26.02.2019r. na dostawę stojaków kobyłek
Organizator WOOD CORE HOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Zegrzyńska 15B, 05-110 Jabłonna
Poland
Publikacja 2019.02.26 00:00
Termin składania 2019.03.08 00:00
Rodzaj źródła BIP
Forma Zapytanie ofertowe
Rodzaj Dostawa
Kategorie Urządzenia warsztatowe
Identyfikator -
Opis Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w co najmniej jeden z poniższych sposobów: 1. za pośrednictwem poczty elektronicznej - skan podpisanej i podstemplowanej oferty wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami na adres zamowienia@woodcorehouse.pl, podając w tytule maila OFERTA NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 15/WCH/POIR/1.1.1/2019 2. osobiście w siedzibie Zamawiającego w zapieczętowanej kopercie zaadresowanej Pan Rafał Hadera Wood Core House Sp. z o.o. ul. Inwalidów Wojennych 8 43-600 Jaworzno z dopiskiem OFERTA NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 15/WCH/POIR/1.1.1/2019 3. za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub przesyłką kurierską na adres Wood Core House Sp. z o.o. Pan Rafał Hadera ul. Inwalidów Wojennych 8 43-600 Jaworzno z dopiskiem OFERTA NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 15/WCH/POIR/1.1.1/2019 Termin dostarczenia oferty rozumiany jest jako termin wpływu (fizycznego doręczenia) oferty do siedziby Zamawiającego (a nie jej nadania) lub jej otrzymania na adres e-mail. Oferta dostarczona po terminie zostanie odrzucona. SPOSÓB SKŁADANIA OFERTY 1. Ofertę należy złożyć na Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego. Powinna być podstemplowana, parafowana na każdej stronie i podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Oferty niezłożone na formularzu nie będą rozpatrywane. 2. Do formularza oferty należy dołączyć dokument, potwierdzający upoważnienie osoby podpisującej ofertę do reprezentowania Wykonawcy (jeśli nie wynika to z dokumentów rejestrowych). 3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych lub wariantowych tzn. złożona ofertowa musi obejmować cały zakres dostaw, objętych niniejszym zapytaniem ofertowym. Złożenie oferty częściowej lub wariantowej powoduje jej wykluczenie z udziału w postępowaniu. 4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może zażądać od oferentów uzupełnienia braków, korekty błędów lub wyjaśnień treści złożonych ofert. Wyznaczy w tym celu odpowiedni termin i zakres wymaganych korekt i/lub uzupełnień. Niedotrzymanie tego terminu będzie skutkować odrzuceniem oferty. 5. Oferta zostanie odrzucona, jeśli jej treść nie będzie odpowiadała wymogom niniejszego Zapytania ofertowego oraz w szczególności specyfikacji zamówienia zawartej w punkcie OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 6. W przypadku odrzucenia oferty, Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie wobec Zamawiającego. 7. Złożenie oferty przez Wykonawcę nie stanowi zawarcia umowy. Przedmiotem zamówienia są stojaki kobyłki w ilości 5 szt., zgodnie z OPISEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Postępowanie o zamówienie prowadzone jest w związku z realizacją przez WOOD CORE HOUSE Sp. z o.o. projektu nr POIR.01.01.01-00-1303/17 pn.: „Opracowanie innowacyjnej technologii systemu prefabrykacji drewnianych i drewnopochodnych elementów modułowych oraz innowacyjnego systemu budowy obiektów modułowych” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, I Osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa”, Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”. Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej technologii systemu prefabrykacji drewnianych i drewnopodobnych elementów modułowych oraz innowacyjnego systemu budowy budynków modułowych polegające na wykonywaniu budynku z prefabrykowanych modułów o odmianie pełnej o szer. ok 1,25m i odmianie połówkowej. Zamówienie dotyczy dostawy elementów do budowy prototypu linii do produkcji modułów.
Oryginalne ogłoszenie Link zewnętrzny
Wadium 7.00
Załączniki
1. Zał nr 4_do ZAPYTANIA OFERTOWEGO_Umowa_wzór
2. Zał nr 3_do ZAPYTANIA OFERTOWEGO_Oświadczenie o braku powiązań
3. Zał nr 2_do ZAPYTANIA OFERTOWEGO_Oświadczenie o spełnieniu warunków uczestnictwa
4. Zał nr 1_do ZAPYTANIA OFERTOWEGO_Formularz ofertowy

Czy chciałbyś mieć dostęp do naszej bazy przetargów i zamówień na platformie Przetarg-Polska.pl? - stwórz darmowe konto testowe


Darmowe konto przez 30 dni!