Preloader image

Ogłoszenie OG-2469588
Dostawa łodzi z silnikami elektrycznymi wraz z przyczepami do ich przewozu

Dane ogłoszenia
Tytuł Dostawa łodzi z silnikami elektrycznymi wraz z przyczepami do ich przewozu
Organizator FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "LI-MAR" MARIANNA LIPIŃSKA
Usługowa , 12-200 Pisz
Poland
Publikacja 2019.02.26 00:00
Termin składania 2019.03.29 00:00
Rodzaj źródła BIP
Forma Przetarg
Rodzaj Dostawa
Kategorie Małe jednostki pływające
Katamaranowe łodzie żaglowe
Przyczepy
Identyfikator -
Opis Miejsce oraz termin składania ofert Oferty na wykonanie zamówienia należy składać w siedzibie Zamawiającego: FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "LI-MAR" MARIANNA LIPIŃSKA, ul. Warszawska 53C, 12-200 Pisz do dnia 29 marca 2019r. do godziny 10:00. Opis sposobu przygotowania oferty 1.Oferta powinna być: a)złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności, b)musi być sporządzona w języku polskim, c)dokumenty obcojęzyczne załączane są do oferty wraz z tłumaczeniem, d)powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, załączonym do niniejszego zapytania (Załącznik nr 2) lub zawierać wszystkie informacje oraz oświadczenia zawarte w Załączniku nr 2, e)wszystkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł zmiany, muszą być parafowane przez osobę/y uprawnioną/e do podpisania oferty, 2.Ofertę może złożyć wspólnie kilku wykonawców, wówczas ustanawiają pełnomocnika. 3.Na kopercie należy podać nazwę zamówienia właściwą dla zakresu na jaki jest składana: Część 1 - dostawę łodzi typu A z silnikami elektrycznymi Część 2 - dostawę łodzi typu B z silnikami elektrycznymi Część 3 - dostawę łodzi typu C i D z silnikami elektrycznymi Część 4 – Dostawa przyczep do łodzi typu A, B, C i D 4.Konsekwencje nieprawidłowego oznakowania na kopercie ponosi Wykonawca. 5.Oferta powinna być: opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia, zawierać adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, numer NIP, podpisana czytelnie przez Wykonawcę lub osobę przez niego upoważnioną. 6.Oferta może zostać dostarczona osobiście, przez posłańca, kurierem lub za pośrednictwem poczty. Datą wpłynięcia jest data dostarczenia oferty do Zamawiającego. 7.Do oferty dla każdej z części należy dołączyć: a)pełnomocnictwo, jeśli z załączonych dokumentów nie będzie wynikało upoważnienie do reprezentacji Wykonawcy; b)karty katalogowe oferowanych łodzi/silników/przyczepki potwierdzającą wymagane minimalne parametry 8.Zmiana lub wycofanie oferty Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. a)Pisemne oświadczenie o wprowadzeniu zmian albo o wycofaniu oferty musi być doręczone przed upływem terminu składania ofert i podpisane przez uprawnioną osobę/y, przy czym zmiana oferty musi być dokonana w sposób i formie przewidzianej dla złożenia oferty, z zastrzeżeniem, że koperta będzie zawierała dodatkowe oznaczenie „ZMIANA”. Oświadczenia te muszą być jednoznaczne i nie powodować wątpliwości co do ich treści i zamiarów Wykonawcy. b)Wycofanie lub zmiana oferty bez zachowania przez Wykonawcę wyżej wskazanych zasad nie będą skuteczne. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 45 łodzi z silnikami elektrycznymi wraz z 45 przyczepami do ich przewożenia Realizacja umowy o dofinansowanie nr UDA- RPWM.01.04.02-28-0056/18 projektu pod nazwą: „Mazurskie wędkowanie”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
Oryginalne ogłoszenie Link zewnętrzny
Załączniki
1. Załącznik nr 1
2. Zapytanie 26022019
3. Wzór oferty
4. Wzór umowy

Czy chciałbyś mieć dostęp do naszej bazy przetargów i zamówień na platformie Przetarg-Polska.pl? - stwórz darmowe konto testowe


Darmowe konto przez 30 dni!