Preloader image

Ogłoszenie OG-2470682
Dostawa wyposażenia laboratoryjnego i badawczego na potrzeby przeznaczenia jej pod stworzenie działu B+R

Dane ogłoszenia
Tytuł Dostawa wyposażenia laboratoryjnego i badawczego na potrzeby przeznaczenia jej pod stworzenie działu B+R
Organizator INTERSONIC SP. Z O.O.
Sprzętowa 3C, 11-041 Olsztyn
Poland
Publikacja 2019.02.27 00:00
Termin składania 2019.03.14 00:00
Rodzaj źródła BIP
Forma Przetarg
Rodzaj Dostawa
Kategorie Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
Centra obróbkowe
Przyrządy do badania właściwości fizycznych
Maszyny i aparatura do filtrowania lub oczyszczania wody
Zbiorniki
Urządzenia komputerowe
Pakiety oprogramowania do projektowania wspomaganego komputerowo (CAD)
Kamery cyfrowe
Wózki popychane
Telewizory cyfrowe
Identyfikator -
Opis Oferty należy składać osobiście lub listownie na adres Zamawiającego: 10-467 Olsztyn, ul. Sprzętowa 3c w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 14.03.2019r. do godz. 10.00, w zamkniętym opakowaniu z dopiskiem „Oferta na wyposażenie laboratoryjne firmy Intersonic sp. z o.o.” 1)Ofertę sporządzić należy na druku „Formularz ofertowy” stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie, wypełniając nieścieralnym atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo. Oferta winna być podpisana przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. 2)Do Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego należy dołączyć: a.Specyfikację w odniesieniu do części zamówienia na które jest składana oferta b.Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym stanowiące Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. W celu prawidłowego złożenia oferty należy zapoznać się ze szczegółowym opisem wymagań znajdujących się zapytaniu ofertowym załączonym do niniejszego ogłoszenia Dostawa wyposażenia laboratoryjnego i badawczego na potrzeby przeznaczenia jej pod stworzenie działu B+R zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie projektu ze źródeł UE nr RPW.01.02.01-28-0011/18-00 (projekt do wglądu dostępny w siedzibie Zamawiającego na życzenie Wykonawcy, po uprzednim umówieniu terminu). Przedmiot zamówienia dotyczy dostawy określonego wyposażenia wskazanego w specyfikacji zapytania ofertowego (punkt 3.1). W celu prawidłowego złożenia oferty należy zapoznać się ze szczegółowym opisem wymagań znajdujących się zapytaniu ofertowym załączonym do niniejszego ogłoszenia Dostawa wyposażenia laboratoryjnego i badawczego na potrzeby przeznaczenia jej pod stworzenie działu B+R zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie projektu ze źródeł UE nr RPW.01.02.01-28-0011/18-00 (projekt do wglądu dostępny w siedzibie Zamawiającego na życzenie Wykonawcy, po uprzednim umówieniu terminu). Przedmiot zamówienia dotyczy dostawy określonego wyposażenia wskazanego w specyfikacji zapytania ofertowego (punkt 3.1).
Oryginalne ogłoszenie Link zewnętrzny
Załączniki
1. Załącznik nr 1 i 2 do zapytania ofertowego
2. Zapytanie ofertowe

Czy chciałbyś mieć dostęp do naszej bazy przetargów i zamówień na platformie Przetarg-Polska.pl? - stwórz darmowe konto testowe


Darmowe konto przez 30 dni!