Preloader image

Kod CPV: 77000000-0
Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
- zamówienia, przetargi, ogłoszenia

Zgodnie z definicją zamówienia publicznego, jego przedmiotem mogą być usługi, dostawy lub roboty budowlane. Wszystkie te pojęcia zostały również objaśnione w słowniczku pojęć ustawy p.z.p. zawartym w art. 2. Przez dostawy należy rozumieć nabywanie rzeczy, praw i innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, najmu, dzierżawy oraz leasingu.

Ostatnie ogłoszenia:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie - 16.11.2018 Lublin
RDW w Hrubieszowie ogłasza przetarg nieograniczony na: Usługi frezowania pni w pasach drogowych dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW w Hrubieszowie.
WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O.O. - 14.11.2018 Kielce
Kontrakt 1: Zadanie 1 - Część 1 „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Masłów. Kanał grawitacyjny w sołectwie Mąchocice Scholasteria od studni ST3 do studni F12”
GMINA POŁANIEC - 09.11.2018
Zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: „Rozwój terenów zieleni na obszarze miasta Połaniec” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.5 „Poprawa jakości środowiska miejskiego”, oś priorytetowa II
Urząd Miejski w Łęcznej - 06.11.2018 Łęczna
Rewitalizacja zespołu dworsko-parkowego Podzamcze II Etap.
Urząd Gminy Ułęż - 30.10.2018
Utworzenie miejsca obsługi turystyki rowerowej
GDAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 24.10.2018 Gdańsk
Postępowanie nr 28268375 : Budowę sieci i przyłączy ciepłowniczych do budynków przy ul. Wajdeloty i Białej w Gdańsku.
GDAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 24.10.2018 Gdańsk
Postępowanie nr 28268371: Budowę sieci i przyłączy ciepłowniczych do budynków przy ul. Trakt św. Wojciecha, Rejtana, Salwator, Gdańska, Władysława IV, Smętna, Długie Ogrody w Gdańsku.
GMINA MIASTO NOWY TARG - 22.10.2018
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych obejmujących zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa węzła przesiadkowego „PARK & RIDE” - ul. Kościuszki” w ramach projektu pn. ”Kompleksowa Integracja systemu niskoemisyjnego transportu miejskiego na terenie Miasta Nowy Targ oraz Gminy Nowy Targ i Szaflary” Działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski Poddziałanie 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski – SPR Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM).
SPÓŁKA KOMUNALNA "DORZECZE BIAŁEJ" SP. Z O.O. - 19.10.2018
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych realizowanych w ramach Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Ciężkowice”
WODOCIĄGI KIELECKIE SP. Z O.O. - 17.10.2018 Kielce
Kontrakt 4 „Przebudowa odcinków sieci wodociągowej na terenie Miasta Kielce” (Etap 2 - Zadanie 5 – ul. Zagnańska – Część 1)

Czy chciałbyś mieć dostęp do naszej bazy przetargów i zamówień na platformie Przetarg-Polska.pl? - stwórz darmowe konto testowe


Darmowe konto przez 30 dni!